Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné ustanovenia
 
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.superovocie.eu , prevádzkovateľ Dekanius and Distribution , 15 Trafalgar avenue , SE15 6NP , London , Veľká Británia
 
Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi Dekanius and Distribution  ako predávajúcim, na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z.., občiansky zákonník a zákonom č250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z.., obchodný zákonník, vše v platnom znení. 
 
 
 
Cena tovaru
 
Ceny sú platné v dobe objednávky a sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. 
Kupujúci má možnosť sa pred potvrdením objednávky zoznámiť so skutočnosťou, akú dobu zostává ponuka alebo cena v platnosti. 
 
 
Dodacie podmienky
 
Objednaný tovar doručujeme poštou. Dodacia lehota začína bežať momentom potvrdenia o prijatí objednávky. Doba doručenia je v prípade, že je tovar na sklade, 1-5 dni, v prípade, že nie je na sklade, maximálně 3 týždne. O expedícii zásielky Vás budeme informovať emailom , aby ste vedeli kedy môžete zásielku očakávať. 
 
 
Platobné podmienky
 
 
Dobierka – kúpnu cenu zaplatíte až pri prevzatí tovaru od Slovenskej pošty.
 
 
Poštovné a balné
 
Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty .

  
Štandarné poštovné a balné je obvykle zdarma na všetky objednávky. Poštovné sa však môže meniť pre jednotlivé objednávky.  Suma bude stále uverejnená na našej stránke , kedy je poštovné zdarma a kedy sa platí.

 

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla. V prípade, že požadovaný produkt nie je na sklade alebo inak k dispozícii, predavajúci poskytne kupujúcemu nahradný produkt (ten istý druh alebo typ produktu) v minimálne tej istej kvalite a množstve aký mal byť pôvodný produkt. Fotografie na stránke môžu byť iba ilustračné a nemusia byť presne totožné s daným produktom. 

 

Storno podmienky

Objednávku môžete stornovať kedykoľvek pred jej expedíciou elektronicky na e-maili info@superovocie.eu . V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná, je kupujúci povinný zásielku prevziať.
 
 
Odstúpenie od zmluvy
 
V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §12 odst.1, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnení tohto práva, by mal kupujúci vrátiť  výrobok originálne zabalený, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený, teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, keď spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, predávajúci vráti kupujúcemu čiastku poníženú o náklady potrebné k uvedeniu tovaru do riadneho stavu, resp. o spôsobenú škodu.
Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Kupujúci súhlasí, že vráti tovar aj vrátane darčekov(ak boli súčasťou objednávky, tak aby nejavili známky poškodenia alebo použitia). Predavajúci má právo žiadať späť náklady na poštovné , ktoré mu vznikli pri nevyzdvihnutej alebo vrátenej objednávke.
 
 
 
Nevyzdvihnutie objednanej zásielky
 

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.superovocie.eu, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10(EUR).

 

 

Ochrana osobných údajov
 
Tieto obchodné podmienky umožňujú predávajúcemu archiváciu a reprodukciu osobných údajov za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy a ďalšej evidencie. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázi.
 
 
Záverečné ustanovenia
 
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
 
 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1. 12. 2011. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.