Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné ustanovenia
 
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.superovocie.eu , prevádzkovateľ Dekanius and Distribution , 15 Trafalgar avenue , SE15 6NP , London , Veľká Británia
 
Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi Dekanius and Distribution  ako predávajúcim, na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z.., občiansky zákonník a zákonom č250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z.., obchodný zákonník, vše v platnom znení. 
 
 
 
Cena tovaru
 
Ceny sú platné v dobe objednávky a sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. 
Kupujúci má možnosť sa pred potvrdením objednávky zoznámiť so skutočnosťou, akú dobu zostává ponuka alebo cena v platnosti. 
 
 
Dodacie podmienky
 
Objednaný tovar doručujeme poštou. Dodacia lehota začína bežať momentom potvrdenia o prijatí objednávky. Doba doručenia je v prípade, že je tovar na sklade, 1-5 dní, v prípade, že nie je na sklade, maximálne 3 týždne. Ak by tovar nebol ihneď k dispozícii, budeme Vás samozrejme  okamžite o tom informovať aby ste vedeli o tejto informácii. O expedícii zásielky Vás budeme informovať emailom , aby ste vedeli kedy môžete zásielku očakávať. 
 
 
Platobné podmienky
 
 
Dobierka – kúpnu cenu zaplatíte až pri prevzatí tovaru od dodávateľa poštovej služby.
 
 
Poštovné a balné
 
Tovar doručujeme prostredníctvom dodávateľov poštových služieb, ktoré sú v daný deň ako aj typu zasielky pre nás, ako aj Vás najideálnejšie  Pošta, Kuriér a pod.  

  
Štandarné poštovné a balné je obvykle zdarma na všetky objednávky. Poštovné sa však môže meniť pre jednotlivé objednávky.  Suma bude stále uverejnená na našej stránke , kedy je poštovné zdarma a kedy sa platí. Ak budete mať záujem a iný typ doručenia ako je navrhnuté, možete nám kedykoľvek napísať. Všetky zásielky vybavujeme k Vašej spokojnosti a teda nám stačí iba napísať.

 

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla. V prípade, že požadovaný produkt nie je na sklade alebo inak k dispozícii, predavajúci poskytne kupujúcemu nahradný produkt (ten istý druh alebo typ produktu) v minimálne tej istej kvalite a množstve aký mal byť pôvodný produkt. Fotografie na stránke môžu byť iba ilustračné a nemusia byť presne totožné s daným produktom. 

 

Storno podmienky

Objednávku môžete stornovať kedykoľvek pred jej expedíciou elektronicky na e-maili info@superovocie.eu . V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná, je kupujúci povinný zásielku prevziať.
 
 
Odstúpenie od zmluvy
 
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. 
 V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnení tohto práva, by mal kupujúci vrátiť  výrobok originálne zabalený, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený, teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, keď spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, predávajúci vráti kupujúcemu čiastku poníženú o náklady potrebné k uvedeniu tovaru do riadneho stavu, resp. o spôsobenú škodu.
Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Kupujúci súhlasí, že vráti tovar aj vrátane darčekov(ak boli súčasťou objednávky, tak aby nejavili známky poškodenia alebo použitia). Predavajúci má právo žiadať späť náklady na poštovné , ktoré mu vznikli pri nevyzdvihnutej alebo vrátenej objednávke, kedy kupujúci neoznámil,že chce ods´tupiť od zmluvy. Ohľadom odstúpenia od zmluvy nás môžete najjednoduchšie kontaktovať na e-mail info@superovocie.eu , kde Vám obratom odpovieme. 
 
 
 
Nevyzdvihnutie objednanej zásielky
 

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.superovocie.eu, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10(EUR).

 

Reklamácia

 

V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list (v prípade, ak bol spotrebiteľovi vydaný). Pri reklamácii sa  závada na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na zníženie ceny alebo výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Reklamáciu môžete uplatniť zaslaním e-mailu na  info@superovocie.eu . Napíšte prosím, čo je predmetom reklamácie, poprípade doplňte fotografiou. Obratom Vás budeme kontaktovať, aby sme reklamáciu, čo najrýchlejšie vyriešili, k Vašej spokojnosti.

 

 

Ochrana osobných údajov
 
Tieto obchodné podmienky umožňujú predávajúcemu archiváciu a reprodukciu osobných údajov za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy a ďalšej evidencie. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázi.
 
 
Záverečné ustanovenia
 
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
 
 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1. 12. 2019. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.